WAT ZIJN PERSOONLIJKE KERNWAARDEN?

Kernwaarden zijn de leidende principes in ons leven en ze kunnen ons helpen beslissingen te nemen die aansluiten bij wat wij denken dat juist is. Maar waarden zijn niet altijd gemakkelijk te identificeren of te definiëren. Het kennen van je waarden is van cruciaal belang om jezelf te begrijpen en een authentiek leven te leiden. Het verhelderen van je kernwaarden geeft je richting bij het maken van grote en kleine keuzes. Het zal je ook helpen je te concentreren op wat het belangrijkst is om een zinvoller leven te leiden. In dit artikel wordt onderzocht hoe je je kernwaarden kan ontdekken en deze kan gebruiken als krachtige hulpmiddelen voor zelfverbetering en succes. 

 

Wat zijn persoonlijke kernwaarden? 

Persoonlijke waarden zijn diepgewortelde principes en overtuigingen die je gedrag, beslissingen en interacties met anderen sturen. Jim Collins, de bekende auteur van Good to Great, was een van de eersten die zich verdiepte in persoonlijke kernwaarden. Hij ontdekte dat organisaties die volgens hun waarden leefden significant betere bedrijfsresultaten behaalden dan organisaties die dat niet deden. Een reeks persoonlijke waarden kan je helpen gefocust te blijven op wat belangrijk voor je is, je gemotiveerd houden in moeilijke tijden en het gemakkelijker voor je maken om moeilijke beslissingen te nemen. Ze bieden een routekaart voor hoe je het leven zou moeten leiden en dienen als basis voor elke beslissing of actie die je onderneemt. 

 

Het hebben van een duidelijke reeks waarden kan tot meer succes leiden, omdat het je helpt op het goede spoor te blijven en trouw aan uzelf te blijven. Als je je waarden kent, kan je prioriteit geven aan wat het belangrijkst is en beslissingen nemen die aansluiten bij wie je bent als persoon. Het maakt het ook gemakkelijker om kansen te identificeren die aansluiten bij je waarden, zodat je je daarop kan concentreren in plaats van simpelweg de gemakkelijke weg te bewandelen. Kortom: persoonlijke waarden bieden structuur voor het nemen van beslissingen en bepalen uiteindelijk wat voor soort leven je gaat leiden. Het is dus essentieel om de tijd te nemen om ze te definiëren en er elke dag naar te leven! 

 

Hoe worden persoonlijke waarden gevormd? 

Persoonlijke waarden worden gevormd door een combinatie van levenservaringen, invloeden van familie en vrienden, en iemands reflecties. Levenservaringen kunnen bepalen hoe een individu de wereld om zich heen waarneemt. Familie en vrienden geven verder inzicht in wat belangrijk is voor een individu. Ten slotte kunnen individuen tijd nemen voor zelfreflectie en beslissen welke waarden persoonlijk betekenisvol zijn. 

 

Deze waarden leiden beslissingen gedurende het hele leven terwijl individuen naar hun doelen streven. Waarden geven mensen richting en een doel in het leven wanneer ze keuzes maken die aansluiten bij wat het belangrijkst is. Het begrijpen van waarden is essentieel voor het bereiken van meer zelfbewustzijn en het ontwikkelen van zinvolle relaties. Het kan een krachtig hulpmiddel zijn om individuen te helpen hun leven authentieker te leven. Met een beter begrip van persoonlijke waarden kunnen individuen goede beslissingen nemen die aansluiten bij hun overtuigingen en uiteindelijk leiden tot meer levensvreugde. 

 

Het proces van waardenvorming gaat door terwijl mensen nieuwe dingen ervaren, nieuwe mensen ontmoeten of nadenken over eerdere ervaringen. Het leven verandert voortdurend, en dat geldt ook voor onze waarden. Door bewust te zijn van wat we belangrijk vinden en waarom, kunnen we trouw blijven aan onszelf en herkennen wanneer het tijd is om ons denken of handelen aan te passen. De tijd nemen om je waarden te begrijpen is essentieel om de beste versie van jezelf te worden. 

 

Wat is een persoonlijk waardensysteem? 

Een persoonlijk waardensysteem is in wezen je reeks leidende principes. Het is een manier om prioriteit te geven aan de dingen die voor je het belangrijkst zijn: gezin, carrière, financiële zekerheid of iets anders. Als je een duidelijk beeld heeft van wat voor je het belangrijkst is kan je focus en richting geven aan de besluitvorming. Het geeft je ook iets om naar te streven – als een optie bij het maken van moeilijke keuzes overeenkomt met je waarden kan het de juiste keuze zijn. Het opzetten van een waardensysteem is niet per se eenvoudig - het kost tijd en zelfreflectie om erachter te komen wat voor jou het belangrijkst is. Maar als het eenmaal op zijn plaats zit, dient het als een krachtig kompas om door je leven te navigeren en doelgerichte beslissingen te nemen. 

 

Je waardensysteem kan evolueren naarmate je volwassener wordt en meer levenservaringen opdoet. Naarmate je opvattingen en overtuigingen veranderen, verandert ook de manier waarop je prioriteiten stelt en beslissingen neemt in overeenstemming met deze kernprincipes. Daarom is het een goed idee om je waarden regelmatig opnieuw te bekijken - het helpt ze up-to-date en relevant te houden voor het huidige moment. Een goed gedefinieerd waardensysteem kan een hulpmiddel van onschatbare waarde zijn om je te helpen trouw aan jezelf te blijven en doelgericht te leven! 

 

Waarom zijn persoonlijke kernwaarden belangrijk? 

Persoonlijke kernwaarden zijn essentieel om een zinvoller en vervuld leven te leiden. James Clear, een auteur van Atomic Habits en expert op het gebied van gewoonten en prestaties, zegt dat waarden "als een leidraad zijn die ons helpt om dagelijks op één lijn te blijven met onze doelen." Ze geven ons richting en herinneren ons eraan wat het belangrijkste is bij het nemen van beslissingen. Waarden helpen ons gedrag te sturen door normen te bieden voor hoe we in verschillende situaties zouden moeten handelen. 

 

Zoals James het verwoordt: "Waarden bieden duidelijkheid in tijden van verwarring en begeleiding wanneer we ons verloren of onzeker voelen over de toekomst." 

 

Als je je waarden ruwweg begrijpt kan je inzicht krijgen in wat voor jou het belangrijkst is en dat kan heel erg helpen bij het nemen van betere beslissingen. Dit kan leiden tot een rijker en bevredigender leven. Uiteindelijk hebben je kernwaarden een enorme impact op wie je bent en hoe je leeft. Het is essentieel om de tijd te nemen om ze te identificeren en te prioriteren om ervoor te zorgen dat je acties weerspiegelen wat echt het belangrijkst voor je is. 

 

Zijn persoonlijke waarden blijvend? 

Persoonlijke waarden worden vaak gezien als permanent en onveranderlijk, maar ze kunnen behoorlijk flexibel zijn. De waarden van mensen kunnen evolueren als gevolg van veranderingen in hun omgeving of levensomstandigheden. Iemand die financiële zekerheid op prijs stelt, kan bijvoorbeeld meer bereid zijn om risico's te nemen als hij of zij economische tegenspoed ervaart. Evenzo kan iemand die is opgegroeid met religieuze overtuigingen die overtuigingen opnieuw evalueren wanneer hij wordt blootgesteld aan nieuwe ideeën of culturen. Het is belangrijk om te onthouden dat onze waarden veranderlijk kunnen zijn en openstaan voor verandering. Uiteindelijk is het aan ons om te beslissen hoe we willen dat onze waarden ons leven en onze beslissingen bepalen. 

 

12 voorbeelden van persoonlijke waarden 

 

Persoonlijke waarden – Sipko Visser 

 

1. Betrouwbaarheid

Betrouwbaarheid is de kwaliteit van betrouwbaar, betrouwbaar en verantwoordelijk zijn. Betrouwbaarheid verwijst naar het vermogen om resultaten of diensten te leveren die in de loop van de tijd consequent aan de verwachtingen voldoen. Het bevat functies zoals beschikbaarheid en betrouwbaarheid. 

 

2. Integriteit 

Integriteit is de praktijk van eerlijk zijn en sterke morele principes hebben, vooral als het gaat om het handhaven van de eigen waarden. Het houdt in dat je verantwoordelijk bent voor je daden en je houdt aan een ethische code die gebaseerd is op betrouwbaarheid en respect. Integriteit betekent het nakomen van toezeggingen, het nemen van verantwoordelijkheid voor fouten en het nakomen van je woord als individu of als onderdeel van een organisatie. 

 

3. Moed 

Moed is het vermogen om angst, pijn, gevaar, onzekerheid of intimidatie het hoofd te bieden. Het is een mentale kracht die een individu in staat stelt om moeilijke situaties het hoofd te bieden en door te gaan met hun acties. Moed is essentieel in het leven om risico's te nemen, op te komen voor waar men in gelooft en belangrijke beslissingen te nemen. Het kan ook worden gedefinieerd als moed en morele kracht om ondanks mogelijke gevaren en moeilijkheden het goede te doen. 

 

4. Duurzaamheid 

Duurzaamheid is de praktijk van verantwoord gebruik van natuurlijke hulpbronnen en het behoud ervan voor toekomstige generaties. Het omvat het ontwikkelen en in stand houden van praktijken die zorgen voor sociaal, economisch en ecologisch welzijn voor huidige en toekomstige generaties. Duurzaamheid omvat het creëren van een cyclus van productie, consumptie, verwijdering, hergebruik of recycling waarin hulpbronnen efficiënt en verantwoord worden gebruikt. 

 

5. Welzijn 

Welzijn is een holistisch concept dat fysieke, mentale, emotionele en sociale gezondheid omvat. Het omvat aspecten van het leven zoals het hebben van goede relaties en het gevoel verbonden te zijn met mensen, toegang hebben tot middelen om in de dagelijkse behoeften te voorzien, zinvol werk of hobby's hebben en een doel in het leven hebben. Bij welzijn hoort ook persoonlijke groei en ontwikkeling. 

 

6. Familie 

Een gezin is een groep mensen die verwant is door bloed, huwelijk of adoptie en een emotionele band vormen. Het omvat ouders, kinderen, uitgebreide familieleden en andere individuen die een sterke relatie met elkaar hebben. Familie biedt liefde, veiligheid, gezelschap en vele andere belangrijke rollen in het leven. Een sterk gezin kan bijdragen aan de opbouw van een bloeiende samenleving voor toekomstige generaties. 

 

7. Aanpassingsvermogen 

Aanpassingsvermogen is het vermogen om gedrag aan te passen of te veranderen als reactie op veranderende omstandigheden. Het is een belangrijke eigenschap die individuen en organisaties in staat stelt om te gaan met onverwachte problemen, kansen te identificeren en snel beslissingen te nemen op basis van de huidige toestand van hun omgeving. Aanpassingsvermogen helpt succes te garanderen, ongeacht welke situatie zich voordoet. 

 

8. Zelfrespect 

Zelfrespect is het gevoel van trots, eigenwaarde en vertrouwen in jezelf. Het is een innerlijke erkenning dat iemands capaciteiten en karakter waardering en respect van anderen waard zijn. Zelfrespect weerspiegelt het gevoel van eigenwaarde, wat fundamenteel is voor het bereiken van duurzame vervulling en levensvreugde. 

9. Uniciteit 

Uniciteit is de eigenschap onderscheidend of speciaal te zijn van alle andere dingen. Het kan gebaseerd zijn op kenmerken, eigenschappen of kwaliteiten die exclusief zijn voor één persoon of ding. Dit kunnen fysieke kenmerken, persoonlijkheidskenmerken, talenten, capaciteiten en vaardigheden zijn. Uniciteit is wat elke persoon en elk ding uniek maakt en helpt hen te onderscheiden van anderen. 

 

10. Persoonlijke groei 

Persoonlijke groei kan een kernwaarde zijn omdat het een belangrijk onderdeel van ons leven is. Het houdt in dat we ons meer bewust worden van onszelf en veranderen om de mensen te worden die we willen zijn. We kunnen kiezen hoe we groeien en ontwikkelen; dit gevoel van controle geeft kracht. 

 

Het is belangrijk om onszelf niet te hard te beoordelen terwijl we groeien. We zijn allemaal onderweg en worstelen, dus we moeten aardig zijn voor onszelf. Persoonlijke groei gaat niet over het streven naar perfectie – het gaat erom te leren van onze fouten, erover na te denken en te verbeteren. 

 

Persoonlijke groei is een proces van zelfontdekking, leren en groeien. Het is een bewuste poging om een betere versie van onszelf te worden door reflectie, het verleggen van onze grenzen en het ontwikkelen van positieve gewoonten. We kunnen veranderingen aanbrengen om een leven te creëren waar we trots op zijn, waardoor we ons vervuld voelen. 

 

Door persoonlijke groei tot je waarden te maken kan je vooruitgang boeken om de persoon te worden die je wil zijn. Het is een manier om je aan jezelf en je doelen te committeren en jezelf te ontwikkelen tot een betere versie. Het gaat erom verantwoordelijkheid te nemen voor ons leven en te kiezen hoe we willen groeien. Persoonlijke groei is niet iets dat van de ene op de andere dag gebeurt - het is een continu proces dat toewijding, focus en hard werken vereist. Maar als je het een onderdeel van je waarden maakt zal het een prioriteit voor je worden en je helpen je levensdoelen te bereiken. 

 

11. Flexibiliteit 

Flexibiliteit kan een grote kernwaarde zijn in je persoonlijke leven en je helpen door verschillende situaties te navigeren. Het stelt je in staat je snel aan te passen aan veranderende omstandigheden en oplossingen te vinden die voor alle betrokkenen werken. Het helpt je ook ruimdenkender te worden wanneer je wordt geconfronteerd met moeilijke beslissingen of conflicten. Door flexibel te zijn, is de kans groter dat je creatieve oplossingen kan bedenken waarmee je problemen op een voordelige manier kan oplossen. 

 

Door flexibiliteit kan je je ook gemakkelijk aanpassen aan verschillende omgevingen en rekening houden met de mening van de mensen om je heen, wat weer belangrijk is voor het opbouwen van sterke relaties. Uiteindelijk maakt flexibiliteit als waarde het gemakkelijker voor je om kalm en nuchter te blijven in moeilijke situaties en helpt het je om goed afgeronde en voordelige beslissingen te nemen voor alle betrokkenen. Door een flexibele benadering van het leven te hanteren is de kans groter dat je elke situatie evenwichtig en gracieus kan aanpakken. 

 

12. Openheid van geest 

Ruimdenkendheid is een persoonlijke kernwaarde omdat het ons aanmoedigt om verschillende perspectieven te overwegen, onze overtuigingen en veronderstellingen ter discussie te stellen en dingen vanuit nieuwe invalshoeken te bekijken. Het kan ons ook helpen om toleranter te worden en verschillende standpunten en levenservaringen te accepteren. Door ruimdenkend te zijn kunnen we mogelijkheden onderzoeken die we anders misschien niet hadden overwogen en het kan ons helpen barrières te slechten die ons er eerder van weerhielden onze doelen te bereiken. 

 

Bovendien moedigt het ons aan om creatief te zijn in het benaderen van problemen en ideeën, waardoor we met nieuwe oplossingen kunnen komen die buiten de kaders vallen. Uiteindelijk stelt ruimdenkendheid ons in staat om meer deskundige en goed afgeronde individuen te worden. Het stelt ons in staat om werelden buiten de onze te begrijpen en te waarderen, waardoor we meer medelevend worden en anderen accepteren. Openheid van geest is een krachtige kernwaarde die ons kan stuwen naar persoonlijke groei en succes. 

 

7 tips voor het definiëren van je eigen lijst met kernwaarden 

 

1. Denk aan de momenten waarop je het gelukkigst was 

Het herinneren van de momenten waarop je het gelukkigst was, kan helpen om je kernwaarden te onthullen. Dit kunnen ervaringen zijn op het werk, met familie, buitenshuis of zelfs in een boek - op elk moment dat je je vervuld en tevreden voelde. Wanneer we ons deze tijden herinneren en erover nadenken is de kans groter dat onze waarden duidelijk worden omdat ze ons vaak naar deze ervaringen leiden. 

 

2. Denk aan de momenten waarop je je het minst tevreden voelde 

Het idee achter deze tip is dat als je aan die momenten denkt, je kan begrijpen waarom je je ontevreden voelde. Vanaf hier kan je achterhalen welke waarden ontbraken en bepalen welke je zeker wilt stellen dat ze deel uitmaken van je kernlijst. Als je je bijvoorbeeld ontevreden voelt in je baan, kan je waarden als respect, uitdaging en samenwerking noemen als belangrijk in je leven. Op die manier, wanneer je kiest wat je wilt doen en waar je wil werken, zal je het gewenste resultaat beter begrijpen. 

 

Door over deze momenten na te denken, kan je ontdekken welke waarden het meest essentieel zijn voor je welzijn en kan je toekomstige beslissingen sturen. Daarom is het een goede tip om te denken aan de momenten waarop je je het minst tevreden voelde bij het bepalen van je waarden. 

 

3. Besteed aandacht aan welke verhalen je inspireren 

Aandacht besteden aan de verhalen die je inspireren, is een geweldige manier om je waarden te definiëren. Door na te denken over de verhalen die je motiveren, kan je je kernovertuigingen en idealen identificeren. Verhalen zijn krachtig omdat ze ons inzicht kunnen geven in hoe mensen uitdagingen overwinnen of naar succes streven. Ze kunnen ons herinneren aan ons potentieel of ons aanmoedigen om te streven naar datgene waarin we geloven. 

 

Het herkennen van de thema's die bij je resoneren in verhalen kan je helpen je kernwaarden te ontdekken en je identiteit te definiëren. Aandacht besteden aan inspirerende verhalen is een belangrijk onderdeel van zelfontdekking en persoonlijke groei. Het kan je ook helpen om sterke relaties met anderen aan te gaan, omdat het inzicht kan bieden in de waarden en overtuigingen die je deelt. De tijd nemen om je te concentreren op verhalen die je inspireren, is een geweldige manier om je waarden te definiëren en je identiteit vorm te geven. 

 

4. Zoek uit wat je boos maakt 

Het is belangrijk om de tijd te nemen om erachter te komen wat je boos maakt omdat het je kan helpen betere beslissingen te nemen als het gaat om het bepalen van je waarden. Woede is een natuurlijke emotie; we voelen het allemaal wel eens, maar begrijpen wat die emotie in jezelf veroorzaakt, kan ongelooflijk nuttig zijn bij het bepalen van je waarden. Als je eenmaal weet wat je boos maakt is het gemakkelijker om situaties te vermijden die tot die emotie zouden kunnen leiden en je in plaats daarvan te concentreren op waarden en acties die het beste uit je halen. 

 

Dit helpt je beslissingen te nemen die aansluiten bij wat voor jou het belangrijkst is, wat leidt tot een gelukkiger en bevredigender leven. Het stelt je ook in staat om beter te herkennen wanneer iets niet in overeenstemming is met je waarden, zodat je de nodige aanpassingen kan doen en verder kan gaan. Over het algemeen is het ongelooflijk handig om erachter te komen wat je boos maakt bij het definiëren van een lijst met waarden. Het helpt ervoor te zorgen dat je een leven leidt dat is afgestemd op wat het belangrijkst is. 

 

5. Bekijk de prestaties waar je het meest trots op bent 

Wanneer je je waarden definieert, moet je overwegen welke prestaties voor je het meest betekenisvol en impactvol zijn. Dit kan een goede manier zijn om vast te stellen welke waarden echt belangrijk zijn in je leven. Als je de tijd neemt om na te denken over je prestaties, wordt het gemakkelijker om deze lijst te verfijnen, omdat je je zo kan concentreren op wat je belangrijk vindt en waar je het meest prioriteit aan geeft. Ten slotte kan het een groot gevoel van trots en motivatie geven om hoger te mikken en te streven naar nog meer succes in de toekomst. 

 

Door je prestaties te beoordelen, kan je beter onderscheiden welke waarden voor je het meest betekenisvol en belangrijk zijn. Dit zal je helpen waarden te creëren die weerspiegelen wat echt belangrijk voor je is en dient als leidraad voor de toekomst. 

 

6. Stel je je ideale wereld voor 

Je ideale wereld voorstellen is een goede tip bij het definiëren van je kernwaardenlijst, omdat het je kan helpen identificeren en focussen op wat het belangrijkst is. Het stelt je in staat verder te denken dan de directe omgeving en te onderzoeken hoe alle elementen van het leven - inclusief relaties, carrièredoelen, onderwijs, gezondheid, financiën en maatschappelijke betrokkenheid - bij elkaar passen om een omgeving van voldoening en voldoening te creëren. 

 

Het proces helpt je om je waarden te prioriteren en te beslissen welke het meest waarschijnlijk het leven ondersteunen dat je wilt leiden. Dit zal je helpen beslissingen te nemen die aansluiten bij wat zinvol is in plaats van simpelweg ergens in mee te gaan omdat het wordt verwacht of geaccepteerd. 

 

7. Geef prioriteit aan je topwaarden 

Prioriteit geven aan je belangrijkste waarden is een goede tip bij het definiëren van je kernwaardenlijst, omdat het helpt om je te concentreren op wat belangrijk is. Afhankelijk van de situatie kunnen onze waarden in de loop van de tijd veranderen, maar het hebben van een lijst met waarden waar we naar leven, biedt een basis voor besluitvorming en stelt ons in staat bewuster te zijn over hoe we ons leven leiden volgens onze waarden. 

 

Door prioriteit te geven aan je belangrijkste waarden, kan je ervoor zorgen dat ze voorop blijven staan bij je beslissingen en acties. Op deze manier kan je je acties gemakkelijker afstemmen op wat belangrijk voor je is en een beter gevoel van levensvreugde hebben. Over het algemeen is het maken van een geprioriteerde lijst met kernwaarden belangrijk om je te helpen bepalen wie je bent en wat voor jou het belangrijkst is. 

 

Lijst met persoonlijke waarden 

 

Leven volgens je lijst met persoonlijke waarden 

 

1. Maak een lijst met prioriteitswaarden 

Het maken van een kernwaardenlijst is belangrijk om prioriteiten te stellen en gefocust te blijven. Door deze lijst te maken kan je je concentreren op wat belangrijk voor je is en op je waarden wanneer andere dingen je in de weg staan. Het kan ook een goede herinnering zijn aan waarom je iets doet of waar je heen wilt. Door je waarden op te schrijven, kan je gemakkelijker beslissingen nemen en kan je op het goede spoor blijven als het moeilijk wordt. 

 

De tijd nemen om een lijst met waarden te maken kan een van de beste investeringen zijn die je in je leven doet, omdat het je helpt trouw te blijven aan jezelf en aan je doelen te werken. Door je waarden te begrijpen en te begrijpen waarom ze belangrijk zijn, kan je ervoor zorgen dat elke beslissing daarmee in overeenstemming is en dat je stappen in de goede richting zet. 

 

2. Gebruik waarden om doelen te stellen 

Door waarden te gebruiken om doelen te stellen, kan je beter navigeren in beslissingen over je carrière en persoonlijk leven. Waarden zijn een belangrijk onderdeel van het nemen van een beslissing - ze helpen je in de juiste richting te leiden en zorgen ervoor dat je beslissingen in overeenstemming zijn met wat voor je het belangrijkst is. Of het nu gaat om carrièresucces of relaties binnen het gezin, het hebben van duidelijke waarden geeft duidelijkheid bij het nemen van een beslissing. Met waarden in het achterhoofd kan je alle beschikbare opties overwegen en vol vertrouwen beslissingen nemen. De tijd nemen om je waarden te identificeren en deze te gebruiken om doelen te stellen, is van onschatbare waarde voor je carrière en persoonlijk succes. 

 

3. Versterk je waarden met goede gewoonten 

Goede gewoonten zijn de hoeksteen van elk succesvol leven. Ze helpen je waarden te verstevigen en geven je de kracht en overtuiging om de uitdagingen van het leven aan te gaan. Goede gewoonten helpen ons gefocust, gemotiveerd en doelgericht te blijven. Ze bieden een raamwerk voor ons dagelijks leven dat ons helpt gegrond te blijven in onze kernovertuigingen, waardoor we doelen kunnen bereiken en lonende relaties kunnen opbouwen. 

 

4. Oefen innerlijk werk 

Het beoefenen van innerlijk werk is essentieel om je waarden tot leven te brengen. Het houdt in dat je in contact komt met je ware verlangens en behoeften die verder gaan dan wat anderen misschien willen of verwachten. Innerlijk werk helpt ons om diep in ons onderbewustzijn te graven en verborgen gevoelens, gedachten en overtuigingen bloot te leggen die essentieel zijn voor een leven van doelgerichtheid en vervulling. 

 

Het stelt ons in staat onze beperkingen te erkennen en bewuste keuzes te maken die trouw zijn aan onze waarden in plaats van alleen de verwachtingen van anderen te volgen. Innerlijk werk helpt ons bewuster te zijn van hoe we omgaan met onszelf en de wereld om ons heen, wat uiteindelijk meer begrip en duidelijkheid in ons leven brengt. We kunnen onze kernwaarden tot leven brengen door regelmatige innerlijke werkpraktijk en leven in afstemming daarmee. Dit zal leiden tot een meer betekenisvolle en authentieke levenservaring. 

 

Innerlijk werk kan worden beoefend door middel van meditatie, een dagboek bijhouden, bewust bewegen of elke andere vorm van zelfzorg die je helpt verbinding te maken met je innerlijke zelf. Het is essentieel om de tijd te nemen om te onderzoeken wat belangrijk voor je is en jezelf de ruimte te gunnen om je waarden te voelen, te observeren en te begrijpen. Naarmate je meer op jezelf afstemt, weerspiegelt deze kennis je dagelijkse beslissingen en hoe je leeft. Het beoefenen van innerlijk werk is essentieel om je kernwaarden tot leven te brengen. 

 

5. Houd rekening met uitzonderingen 

Het is mogelijk om uitzonderingen te maken als je leeft volgens je waarden. Als een van je kernwaarden bijvoorbeeld gezondheid is en je krijgt op een feestje een stuk taart aangeboden dan zou je kunnen besluiten om bij wijze van uitzondering eens een taartje te eten. Het is essentieel om bewust te zijn van dergelijke beslissingen en ervoor te zorgen dat ze geen gewoonte worden. Daarnaast is het belangrijk om je bewust te zijn van de context waarin je een uitzondering maakt en ervoor te zorgen dat je acties niemand anders kwetsen of schaden. 

 

Als het bijvoorbeeld een van je waarden is om respect voor anderen te hebben, maar je besluit deze waarde te overtreden wanneer je met iemand op een feestje spreekt, kan dit die persoon kwetsen. Daarom is het van cruciaal belang om rekening te houden met de potentiële impact van uitzonderingen bij het naleven van je waarden. Uiteindelijk zou het naleven van je lijst met persoonlijke waarden geen rigide regelboek moeten zijn, maar een gids om je te helpen bewuste keuzes en beslissingen te maken. Er kunnen uitzonderingen worden gemaakt, maar deze moeten altijd worden beoordeeld in de context van hun potentiële impact op uzelf en anderen. 

 

6. Finale overwegingen 

Het identificeren van je kernwaarden is een goede oefening die je kan helpen betere beslissingen te nemen, trouw te blijven aan uzelf en te leven met een hoger doel. Als je begrijpt wat voor je het belangrijkst is, kan je immers bepalen hoe je je tijd en energie elke dag besteedt. En als het moeilijk wordt, zoals tijdens een onverwachte loopbaanovergang of een uitdagende relatie, zullen je kernwaarden je eraan herinneren wie je bent en waarom het belangrijk is om niet op te geven. Neem vandaag dus even de tijd om na te denken over wat het leven voor JOU zinvol maakt! Met deze kennis in de hand worden de mogelijkheden eindeloos! 

 

Veelgestelde vragen 

Wat zijn goede persoonlijke waarden? 

Goede persoonlijke waarden zijn de overtuigingen en attitudes die onze beslissingen en ons gedrag helpen sturen. Ze kunnen van alles zijn, van loyaliteit en toewijding tot eerlijkheid en respect voor zichzelf of anderen. Wanneer we onze waarden afstemmen op onze carrière of ons persoonlijk leven, kan dit op beide gebieden positieve veranderingen teweegbrengen. Een sterk besef van persoonlijke waarden kan ons het vertrouwen geven om onze persoonlijke en carrièredoelen na te streven, ons inspireren om onszelf en anderen met respect en vriendelijkheid te behandelen, en ons aanmoedigen om gefocust te blijven op onze doelstellingen. Uiteindelijk helpen persoonlijke waarden vorm te geven aan wie we zijn als individuen. 

 

Het is belangrijk om regelmatig na te denken over je waarden en overtuigingen, aangezien deze in de loop van de tijd kunnen veranderen. Het aannemen van goede persoonlijke waarden en ernaar leven is de sleutel tot persoonlijke groei, succes en geluk. De tijd nemen om je waarden te onderzoeken, kan eindeloze mogelijkheden openen in zowel je professionele als persoonlijke leven. Als je dit doet, kan je zinvolle doelen op persoonlijk niveau bereiken en betere carrièrebeslissingen nemen die verder aansluiten bij je waarden. 

 

Wat zijn de top 3 waarden in het leven? 

Iedereen heeft zijn eigen mening over wat het belangrijkst is in het leven. Sommige waarden worden echter over het algemeen als belangrijker beschouwd dan andere. De drie belangrijkste waarden die veel mensen over de hele wereld delen, zijn familie, eerlijkheid en respect. 

 

Familie wordt vaak genoemd als een van de belangrijkste waarden in het leven, omdat het een gevoel van verbondenheid en veiligheid geeft. Een liefdevol gezin hebben om naar toe te gaan kan stabiliteit, vreugde en troost brengen. Evenzo is respect voor zichzelf en anderen een belangrijke waarde waar velen naar streven. Respect tonen voor andermans meningen, overtuigingen, culturen en achtergronden bevordert begrip tussen mensen over de hele wereld. Dit kan helpen om een sterker gemeenschapsgevoel en mededogen te creëren. Ten slotte is eerlijkheid een andere belangrijke waarde in het leven. Eerlijk zijn tegenover jezelf en anderen helpt vertrouwen op te bouwen en stelt ons in staat om zinvolle relaties te ontwikkelen. 

 

Deze waarden zijn slechts enkele voorbeelden van wat het belangrijkste is in het leven. Iedereen heeft individuele overtuigingen, maar we kunnen bouwen aan een betere wereld op basis van gedeelde waarden door respectvol en eerlijk met elkaar om te gaan. 

 

Wat zijn jouw top 3 persoonlijke kernwaarden? 

Leren en groeien staan altijd bovenaan mijn drie kernwaarden. Ik geloof dat wat er ook gebeurt in het leven, iets nieuws leren essentieel is voor persoonlijke ontwikkeling. Ik streef er ook naar om hard te werken en vastberaden te blijven, ongeacht de uitdagingen die op mijn pad komen. Mijn houding van nooit opgeven is een andere waarde van mij, en het is een belangrijke factor geweest bij het bereiken van mijn doelen. Daarom zijn leren en groeien, hard werken en nooit opgeven de drie belangrijkste waarden waar ik naar leef. 

 

Welke invloed hebben kernwaarden op werk? 

Kernwaarden beïnvloeden het werk op verschillende manieren. Ze vormen de basis voor de manier waarop werknemers met elkaar omgaan en helpen de cultuur en omgeving van een organisatie te definiëren. Een reeks waarden helpt het vertrouwen tussen collega's te bevorderen, moedigt samenwerking en open communicatie aan en stelt werknemers in staat zich te concentreren op hun rollen en verantwoordelijkheden. Door gedragsverwachtingen vast te stellen, kunnen de kernwaarden van een bedrijf ook helpen om op één lijn te blijven en samen te werken om gedeelde doelstellingen te bereiken. 

 

Kernwaarden kunnen van invloed zijn op beslissingen die de toekomst van een bedrijf vormgeven, zoals het afhandelen van klachten van klanten of het toewijzen van middelen. Het hebben van waarden creëert een omgeving waarin werknemers meer betrokken en productiever zijn, wat het bedrijf helpt slagen. Door de tijd te nemen om deze waarden te definiëren en te communiceren, kan een bedrijf een effectieve en efficiënte werkplek creëren die gericht is op het bereiken van zijn doelen. 

 

Onthoud: “Succes is niet voor de happy few. Het is voor hen die de meeste stappen zetten en hun eigen gedachten kunnen overwinnen.” 

 

Ik ben Sipko Visser, Businesscoach, spreker, blogger en oprichter van ondernemers TV. Sinds 2018 heb ik tientallen bedrijven in het MKB geholpen om hun doelen te behalen. Van eenpitters tot de teams van grote bedrijven. Mijn klanten werken met mij omdat ik een bewezen aanpak heb die meer oplevert dan ze kost. Als je belangstelling hebt om door mij gecoacht te worden en het daar eens over wil hebben boek dan even een afspraak in mijn agenda via de website of LinkedIn. 

 

Groet 

 

Sipko